Общи условия

Правила & условия

Настоящите Общи условия регулират отношенията между Собственикът на клуба и Клиента при сключване на сделки между тях за покупко-продажба на стоки и услуги чрез онлайн клуба на Собственика.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Собственик на клуба е „Галанто“ EООД с ЕИК 203661329, със седалище и адрес на управление: 1632 София, жк Овча купел, бл.525, вх.“З“, ет.6, ап.215. Същият е регистриран като администратор на лични данни в КЗЛД.

Клиентът е всяко пълнолетно физическо лице, влязло като гост или регистрирало се в онлайн клуба на Собственика, което желае да закупи услуга от Собственика.

Клиентът закупува услугата след или по време на лична среща със Собственика.

Собственикът е длъжен да изпрати материалите за услугата при спазване на настоящите Правила & Условия.

При покупката Клиентът предоставя на Собственика необходимите за сключване на договора за продажба данни, а именно имена, адрес за доставка и пощенски код, електронна поща, телефонен номер, метод на доставка и плащане.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА УСЛУГА И ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ЗАКУПЕНАТА УСЛУГА

Преди Клиентът да бъде обвързан от договор или от предложение за сключване на договор, вкл. договор от разстояние или от договор извън търговския обект, Собственикът предоставя на Клиента по ясен и разбираем начин цялата нормативно изискуема информация, освен ако тя е не ясна от контекста или от естеството и характера на услугата. Информацията включва съдържание и характеристики на услугата, продажната цена с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка. Собственикът и Клиентът сключват валиден договор за покупка на услуга от онлайн клуба, след като Клиентът е спазил уговорената процедура за поръчка и я е финализирал с плащане. След финализирането на поръчката, Клиентът получава потвърждение за поръчката на посочената от него електронна поща или телефон, след което Собственикът изпраща на посочения от Клиента адрес материалите за услугата. Моментът на сключване на договора между страните се приема моментът на заплащане от Клиента на цената на стоката, по договорен взаимно начин и на избран от него адрес. Собственикът си запазва правото да отказва обработка на поръчката и след като е изпратил потвърждението ѝ до Клиента, като евентуално заплатените от Клиента суми му се възстановяват изцяло. Собственикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Клиента, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини.

Клиентът следва да избере желаната от него услуга от каталога на Собственика или по негова препоръка. Клиентът следва да предостави необходимите за сключване на договора за продажба данни, а именно имена, адрес за доставка и пощенски код, електронна поща, телефонен номер, метод на доставка и плащане.

След извършването на действията по предходните текстове, Клиентът отбелязва, че е съгласен с настоящите Правила & Условия при потвърждаване на поръчката.

При неточни данни, предоставени от Клиента, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Клиента на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Собственика, материалите за услугата се връщат и остават при Собственика. В този случай стоката не се пази за Клиента, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена услуга, материалите за нея се пазят в срок от 15 дни от връщането им, а след изтичането на този срок и ако Клиентът не ги потърси от Собственика, то Собственикът връща полученото плащане. При повторно посещение на адрес, Клиентът заплаща и допълнителните такси и разходи за транспорт.

След потвърждаване на направената поръчка и получаване на плащането, Собственикът се задължава да достави заявения материалите по услугата в срока, който е уговорил потвърждавайки поръчката на Клиента и който срок зависи от натовареността на куриерите, както и от наличността на стоката.

ЦЕНА, НАЧИН НА ДОСТАВКА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

Начини на плащане: наложен платеж, банков превод или друг уговорен между страните начин на плащане.

Цената на всеки продукт е с включен ДДС.

Освен цената на продукта, ако такава е приложима, Клиентът се съгласява да заплати и цената на доставка. Доставките се извършват чрез куриерска фирма Еконт, като поръчките се доставят в срок от 1 до 3 работни дни, без събота и неделя, освен ако не е уговорено друго между страните.

ПРЕГЛЕД, ПРАВО НА ОТКАЗ И ГАРАНЦИЯ

При доставяне на заявената стока, Клиентът има възможност за преглед и констатиране на недостатъци. В случай, че Клиентът не отправи забележки към стоката, се приема, че я приема без забележки и недостатъци.

Правото на отказ е валидно в зависимост от материалите към закупената услуга и само за поръчки онлайн. Клиентът има право да го упражни в срок от 24 часа от плащането, като върне получените материали на адреса на Собственика, за собствена сметка, без видими следи от употреба, без нарушен търговски вид и нарушена опаковка, както и ведно с всички придружаващи го документи (фактура, касов бон, протокол и др.). Транспортните разходи са за сметка на Клиента. След изтичане на този срок започва изпълнение на услугата и потребителят губи правото си на отказ.

Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се прилагат за договори:

  • За предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
  • Упражнявайки правото си на отказ, Клиентът се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Собственикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Клиента разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

За гаранция на стоката се прилагат съответно приложимите разпоредби на Закона за задълженията и договорите или Закона за защита на потребителите, който от двата е приложим. Собственикът приема рекламации на адреса си, всеки работен ден.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Собственикът е администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на информацията, предоставяна от Клиента. Разкриване на лични данни е възможно при спазване на нормативно установения ред за това. Клиентът е уведомен, че с оглед изпълнение на задълженията за доставка на стоката от страна на Собственика, последният ще обработва, включително съхранява, подадените от Клиента лични данни именно за целите на изпълнение на Договора. Личните данни ще бъдат съхранявани, обработвани и съответно заличени, съгласно изискванията на действащото законодателство, като повече информация за това се съдържа в Политиката на обработване на лични данни на Собственика, публикувана на интернет страницата му.

Бисквитката е малък текстов файл, който се записва на компютъра или мобилното устройство, чрез които Клиентът е посещавал интернет страницата и се изтегля от него при следващи посещения. Собственикът използва бисквитки с цел подобряване и улесняване на всяко следващо посещение на Клиента. Бисквитките не се използват за съхраняване на лична информация или за разкриване на информация на трети лица. Подробна информация за „бисквитките“ е публикувана на сайта на Собственика.

Собственикът не нарушава чужди права на интелектуална собственост. Собственикът не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това не е извън възможностите, контрола и волята на Собственика. Изработените от Собственика услуги остават изцяло негово авторско право и неправомерното им използване от трети лица подлежи на законови санкции.

Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен Договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по Договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила. Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

Собственикът може да променя настоящите Правила & Условия по всяко време и да ги публикува на сайта си, като за целта уведомява за промяната на видно място в сайта си.

В случай на спор между Собственика и Клиента, Клиентът има възможност да се свърже с местния орган за алтернативно решаване на спорове, след като не е успял да реши спора с Собственика. Органът за алтернативно решаване на спорове за територията на Република България е: Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София, пл. Славейков 4 А.

Настоящите Правила & Условия са съобразени с българското законодателство. За всички неуредени с настоящите Правила & Условия случаи се прилага действащото към момента законодателство в България, а съдебните спорове се отнасят до съответно компетентния съд в Република България.

Comments are closed.